VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACIEHOZARIADENIAPENZIÓNBRUDER

platný od 01. 07.2022

 

Obchodné meno: BRUDER, s.r.o. IČO: 36851345
Zapísaná: V OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 20938/N
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 929/11, Mojmírovce

 

Vážení hostia, vitajte v Penzióne BRUDER**.


Želáme Vám príjemný pobyt a zároveň si Vás dovoľujeme informovať o našich všeobecných obchodných podmienkach a vnútornom ubytovacom poriadku:

 1. Ubytovanie osôb v penzióne BRUDER sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Klient, ktorý si prenajme izbu, prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.. Ak ich poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.
 2. V penzióne BRUDER môže byť ubytovaná len osoba, ktorá má objednané a ubytovateľom písomne potvrdené služby. Za týmto účelom predloží zamestnancovi penziónu BRUDER pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou.
 3. Penzión BRUDER poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou č. 419/2001 z. Z. Ministerstva Hospodárstva SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 14,00 hod. najneskôr do 20,00 hod. Do tejto doby penzión izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 20,00 hod. nástupného dňa, penzión môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s penziónom nedohodne písomne inak.
 5. Hosť sa odubytuje a odhlási svoj pobyt pracovníkovi penziónu najneskôr do 10,00 hod. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu Penzión BRUDER účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 6. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 14,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred písomne individuálne nedohodlo inak.
 7. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred, najneskôr pri nastúpení na pobyt. Ak hosť žiada o vystavenie faktúry za pobyt, táto je splatná okamžite dňom vystavenia. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych písomných zmluvných dojednaní.
 8. Spoločnosť je oprávnená požadovať od hosťa pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre penzión záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 9. V prípade, ak hosť skráti dohodnutý pobyt, je spoločnosť oprávnená vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 10. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 11. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobám.
 12. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu.
 13. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.
 14. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 15. Pre prijímanie návštev sú určené len vyhradené spoločenské priestory, t.j. reštaurácia na prízemí v čase otváracích hodín.
 16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče (napr. prenosné chladničky). Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). Za nedodržanie zákazu je pokuta 50€.
 18. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 19. V Penzióne BRUDER je zakázané vodiť do penziónu psov a iné zvieratá.
 20. Klimatizácia na izbách je klientom k dispozícii v cene ubytovania. Klimatizácia je zapnutá v čase, keď je hosť na izbe. Zamestnanec penziónu má z bezpečnostných dôvodov právo vypnúť klimatizáciu na izbe, pokiaľ hosť nie je prítomný na izbe, prípadne má zapnutú klimatizáciu a otvorené okná.
 21. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte. Parkovisko nie je strážené a jeho užívanie je bezplatné.
 22. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 23. Škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa klientom je klient povinný uhradiť v plnej výške.
 24. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch penziónu BRUDER. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt alebo zákonný zástupca dieťaťa.
 25. V čase od 22,00 hod. do 07,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
 26. Klient je povinný pri odchode skontrolovať izbu a zanechať ju v stave, v akom ju prevzal.
 27. Klient je povinný pri odchode zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere.
 28. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má právo prevádzkar ubytovacieho zariadenia za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.
 29. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia VOP a ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.
 30. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie.
 31. Penzión Bruder má právo neubytovať a neposkytnúť služby klientovi, ktorý v minulosti neuhradil faktúru alebo účet za poskytnute služby (ubytovacie alebo stravovacie) riadne a včas.

Tieto VOP a ubytovací poriadok sú k dispozícii klientom na izbách a pri vstupe do penziónu na viditeľnom mieste.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

Naša donášková služba je vám k dispozícii denne od 11:00 - 14:00